Общи Условия

Настоящите „Общи условия“ служат за уреждане на взаимоотношенията между „АМБОЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ИНТЕР МЕДИКА-ИНТЕР ДЕНТ“ ООД, наричано по-долу „Интер Дент“ от една страна, и Потребителите на съдържанието в интернет страницата от друга.

Дентална клиника „Интер Дент“ е търговско дружество, регистрирано по Търговски закон на Република България с ЕИК: 113559282. Контакт с фирмата може да се осъществи на адреса в гр. Перник, ул. Петко Каравелов блок 6 ап. 5, на телефон: +359 76 605 133 или на имейл: interdent.2003@gmail.com.

Преди да използвате информацията и услугите на сайта, моля, запознайте се с настоящите Общи условия.

Настоящият документ урежда отношенията между „Интер Дент“ и потребителите на сайта, съдържайки информация за дейността на денталната клиника и общите условия за ползване на информационни и търговски услуги.

Запознаването с Общите условия е задължително условие за сключване на договора между „Интер Дент“ и Потребителите. 

Потребителят автоматично се съгласява да бъдат обработвани личните му данни с приемането на Общите условия. Ние от „Интер Дент“ имаме право да събираме и обработваме следната информация от Вас: имена, единен граждански номер (ЕГН), дата на раждане, телефонен номер, електронен адрес, IP-адрес, данни за здравословно състояние посредством комуникация по телефон или имейл адрес.

Термини:

За целите на настоящите „Общи условия“ долупосочените термини трябва да се дефинират в следния смисъл:
Сайтhttps://interdent.bg и всички негови подстраници.
Потребител – всяко физическо лице, което ползва информационната стойност на сайта.
Общи условия – настоящият документ, включващ в себе си условия за ползване, политика за защита на личните данни, „бисквитки“ и всяка друга правнозначима информация, която се намира на https://interdent.bg.
Лични данни – информация, свързана с физическата, психологическата, умствената, семейната, икономическата, културната или обществената идентичност на всяко физическо лице, което използва сайта.
Услуга – интелектуална или материална дейност, извършвана по независим начин, която е предназначена за друго лице и не е става въпрос за прехвърляне на собственост.

Предоставяни услуги:

Чл.1

  • Потребителите имат възможността да прегледат на сайта предлаганите услуги от Дентална клиника „Интер Дент“. Те могат да отправят запитвания и да получават информация чрез посочените форми за комуникация от менюто „Контакти“.
  • За записване на час в Дентална клиника „Интер Дент“ е необходимо да се свържете с нашите оторизирани администратори посредством написване на имейл или позвъняване на предоставения телефон. Чрез комуникация през имейл, Потребителят има право, но не е задължен, да приложи панорамна рентгенова снимка, с цел лечение на пациента.

Защита на предоставените лични данни:

Чл.2

  • „Интер Дент“ е администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27-ми април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EO (“Регламента“).
  • „Интер Дент“ подхожда с нужното внимание при събирането, обработването и съхраняването на потребителски лични данни и спазва строги правила. Тази информация бива предоставена от потребителя напълно доброволно.

Чл.3 „Интер Дент“ притежава законовото право да събира и използва лични данни на Потребителите с цел по-добро таргетиране на услуги към подходяща аудитория.

Чл.4 „Интер Дент“ може да разкрива лична информация на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените от закона обстоятелства.

Срока за съхраняване на лични данни:

Чл.5 Съхранените лични данни от „Интер Дент“ са с давност на срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове на действащото законодателство на Република България.

 

Интелектуална собственост:

Чл. 6
  • Всички информационни ресурси и материали, публикувани на сайта, са интелектуална собственост на „Интер Дент“. Те са обект на закрила от Закона на авторското право и сродните права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
  • При копиране на информацията и използването ѝ за търговски цели, както и всяко друго нарушение на текущия документ, „Интер Дент“ притежава законовото право да претендира за обезщетение за претърпени преки и косвени вреди в пълен размер.
  • За Потребителите е абсолютно забранено да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват или разгласяват по друг начин съдържанието, публикувано в уебсайта на „Интер Дент“.
  • Потребителите имат право да разполагат с информацията в сайта само в случаи, когато е изрично договорено с „Интер Дент“.
  Чл. 7
  • Настоящият документ задължава „Интер Дент“ да полага необходимата грижа за осигуряване на нормален достъп на Потребителя до https://interdent.bg.
  • „Интер Дент“ си запазва правото да преустанови достъпа до уебсайта по своя преценка. Притежава правото да разполагат напълно с информативните ресурси и да ги публикуват, редактират или изтриват без да уведомяват своите Потребители.

Приложимо право:

Чл.8 За всички останали случаи, които не са дефинирани в текущия документ за Общи условия, се прилагат законовите разпоредби по действащото законодателство на Република България.

Call Now Button